image banner
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

1. Trình tự thực hiện:   

* Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

- Tổ chức/ cá nhân đề nghị cấp phép  nộp hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ và hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ về Chi cục Biển và Hải đảo để giải quyết. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

* Thẩm định đề án/báo cáo:

- Chi cục Biển và Hải đảo tiếp nhận và thẩm định đề án/báo cáo, tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, lấy ý kiến tham gia của các Ngành, địa phương liên quan, lập hội đồng thẩm định (nếu cần thiết):

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;

+ Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa đề hoàn thiện đề án/báo cáo thì gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án/báo cáo.

+ Trường hợp phải lập lại báo cáo thì gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án/thiết kế chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép.

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND thành phố cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã gia hạn, điều chỉnh cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

* Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép:

- Tổ chức/cá nhân nộp lệ phí cấp phép và nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả -  Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:     

+ Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chình giấy phép xả nưc thải vào nguồn nưc

+ Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải vào nguồn nước.

+ Bản sao giấy phép đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hồ sơ thì thời gian thẩm định là 20 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/ cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND thành phố. 

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

c) Cơ quan phối hợp:  UBND cấp quận/ huyện, xã/phường; các Sở/ngành có liên quan.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (Mẫu gia hạn/điều chỉnh/cấp lại)

8. Lệ phí: 75.000 đồng/Giấy phép (Quy định tại Điểm a.14, a.15, a.15, Điều 3, Thông tư 02/2014/TT/BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Mẫu 10: Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chình giấy phép xả nưc thải vào nguồn nưc

- Mẫu 37: Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép

Các mẫu đơn n10.docx

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép vẫn còn hiệu lực và hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép được nộp trước thời điểm giấy phép hết hiệu lực ít nhất 90 ngày; Đến thời điểm đề nghị gia hạn, tổ chức/cá nhân được cấp giấy phép đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ có liên quan đến giấy phép đã được cấp theo quy định của pháp luật và không có tranh chấp; Kế hoạch xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức/cá nhân phù hợp với quy hoạch tài nguyên nước, khả năng đáp ứng của nguồn nước.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Tài nguyên nước 2012, có hiệu lực ngày 01/01/2013.

- Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

- Thông tư 02/2014/TT/BTC ngày 02/01/2014 hướng dẫn về Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0